Jak to u nás chodí?

Obchodní podmínky

  • Organizátorem eventů je společnost Lingua Global s.r.o., se sídlem Klimentská 1443/50, Praha 1 – 110 00, IČ: 0349784 (neplátce DPH), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 232063 (dále „Organizátor“).
  • Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provede registraci na webových stránkách www.konferenceai.cz (dále „Objednatel“).
  • Eventem se rozumí konference, seminář, workshop, přednáška a to jak prezenční, tak i online formou.
  • Obchodní podmínky upravují postavení, práva a povinnosti Organizátora a Objednatele.
  • Účastnický poplatek je Objednatel povinen uhradit ve lhůtě stanovené Organizátorem.
  • Dnem registrace je založen závazný právní vztah mezi Organizátorem a Objednatelem.
  • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu lektora, přednášejícího, termínu nebo zrušení konference z vážných organizačních a provozních důvodů.
  • V případě zrušení eventu ze strany organizátora obdrží objednatel plnou částku účastnického poplatku zpět, a to do 30-ti dnů od ohlášení zrušení akce.
  • O všech případných změnách informuje Organizátor bezodkladně Objednatele telefonem nebo emailem zadaném při registraci.
  • Spory vzniklé z právních vztahů založených touto registrací se řeší podle právních předpisů ČR.

 

Objednávky                                                                                                                                                                                                Objednávky k účasti na eventu přijímá Organizátor elektronickou formou přes webovou stránku www.konferenceai.cz a jsou závazné. Objednatel je povinen vyplnit objednávku pravdivě. Objednatel je povinen vyplnit objednávkový formulář, pole označená „*“ jsou povinná. Po doručení objednávky obdrží Objednatel emailem potvrzení registrace a pokyny k úhradě objednávky. Tímto okamžikem se registrace pro Objednatele stává závaznou. Odesláním objednávky Objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Objednatel obdrží po uhrazení platby elektronickou vstupenku opravňující k účasti na eventu. Ta slouží k registraci při vstupu na akci. Účastník eventu může být vyzván, na požádání Organizátora, aby prokázal svoji totožnost dokladem totožnosti.

Účastnický poplatek a platební podmínky                                                                                                                                                         Ceny vstupenek – účastnický poplatek na jednotlivé eventy jsou uvedeny na webových stránkách www.konferenceai.cz. Objednatel dostane pokyny k úhradě objednávky na email zadaný při registraci. Úhrada ceny probíhá bankovním převodem na základě pokynů v emailu. Po připsání platby dostane Objednatel fakturu na fakturační údaje zadané při registraci. Účastnický poplatek je třeba uhradit před konáním eventu, nejpozději však do data stanoveného v zálohové faktuře. Účastnický poplatek se hradí bankovním převodem na číslo účtu 2900679185/2010. Bez zaplacení účastnického poplatku není účast na eventu možná. Objednatel souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur ve formátu pdf na emailovou adresu. Účastnický poplatek zahrnuje pouze vstupné na event, není-li výslovně během objednávky uvedeno jinak.

Refundace vstupného z důvodu změny termínu akce                                                                                                                              Organizátor má právo z vážných organizačních nebo provozních důvodů změnit termín eventu. V případě změny termínu eventu rezervované vstupenky zůstávají v platnosti a účastnické poplatky se nevrací. Organizátor oznámí nový termín nejpozději do 30-ti dnů od ohlášení změny termínu. Pokud Objednateli nový termín nevyhovuje, kontaktujte Organizátora na emailu recepce@linguaglobal.cz nebo na telefonu 736 482 222. 

Storno podmínky
Nestanoví-li obchodní podmínky jinak, bere Objednatel na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nemá právo od uzavřené smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ve smyslu ustanovení § 1829 občanského zákoníku, obsahuje-li smlouva konkrétní datum či lhůtu k plnění.

Reklamace
Objednatel je povinen zkontrolovat neprodleně po obdržení elektronických vstupenek emailem jejich správnost a úplnost (především název akce, místo a čas konání akce, cenu a počet vstupenek). Případné reklamace týkající se obsahu vstupenek je Objednatel povinen oznámit bezprostředně po obdržení vstupenky elektronickou poštou na emailovou adresu organozátora uvedenou na webové stránce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Ochrana osobních údajů
Organizátor shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté Objednatelem, zejména tedy jméno, příjmení, společnost, IČO, DIČ, poštovní adresu, elektronickou adresu (email), telefonní číslo a další údaje, které Objednatel vědomě poskytne dle pravidel uvedených na této webové stránce GDPR.

Projevem vůle učiněným v průběhu registrace na webovém portálu uděluje Objednatel Organizátorovi souhlas ke zpracování osobních údajů též za účelem vyhodnocování konaných eventů, a dále též za účelem marketingového zpracování osobních údajů. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i emailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím emailů, jakož i dalších elektronických prostředků. Pokud si již Objednatel nepřeje zasílání obchodních sdělení, má možnost se odhlásit na emailu recepce@linguaglobal.cz.